Beslutningsreferat fra H/F Amager Strands 51. ordinære generalforsamling

afholdt den 16. august 2009.

 

 

I den mundtlig tillægsberetning gjorde bestyrelsen bl.a. opmærksom på følgende:

 

 

At haveforeningen har fået en hjemmeside,

 

www.haveforeningenamagerstrand.dk

 

hvor alle oplysninger fremover vil kunne ses. Webmaster er Tina, Muslingestien 14, og man kan henvende sig til Tina på webmaster@haveforeningenamagerstrand.dk eller til bestyrelsen med kommentarer og forslag til hjemmesiden.

 

I øvrigt kan der mailes til bestyrelsen på mailadressen

bestyrelsen@haveforeningenamagerstrand.dk.

Mails vil dog kun blive læst og besvaret i foreningens kontortid i havesæsonen.

 

Med hensyn til de breve der er udsendt fra kommunen omkring miljø, ny- eller tilbygning m. m., henstiller bestyrelsen til at man henvender sig på kontoret til en snak hvis man har sådanne planer, her kunne man så få en snak om Miljøloven.

 

Der blev henstillet til, at man ikke henvender sig til bestyrelsens medlemmer uden for kontortiden, men respekterer privatlivets fred, medmindre der er tale om alvorlige problemer som f.eks. et sprængt vandrør,

 

Havelejere skal informerer sine gæster om ikke at stille cyklerne på foreningens veje, til gene for biler og for foreningens udseende, og informere gæster med små børn, om at der er trafik på vejene, og samtidig påpegedes det på ny at hastigheden i haveforeningen for motorkøretøjer/cykler er 10 km.

 

Forslag der kom til afstemning:

Forslag fra Birthe Hammer, Kon 15: Flere og bedre ganglamper.  Begrundelse: Der mangler lys på havegangene, i dag findes havelamper hvor vi får mere ud af samme energiforbrug.
Bestyrelsen oplyste at det vil være yderst bekosteligt at installere mere lys, men at man vil undersøge alternative muligheder. Forslagsstilleren trak sit forslag og det blev besluttet at bestyrelsen arbejdede videre med forslaget.

Forslag fra Peter Enemark, Hav 15: Undertegnede foreslår at der ved en skilsmisse mellem ægtefæller/samboende, at H/F Amager Strand tilgodeser den af parterne der i nævnte tilfælde må forlade hus – have og haveforening, ved at vedkommende får en plads på foreningens venteliste (er før sket i F/F Amager Strand) hvor vedkommende rykkede ind som nr. 1. på ventelisten, undertegnede står i samme situation og vil meget nødig forlade H/F Amager Strand. Begrundelse: Peter E. var ved at blive skilt men var meget glad for at have en have i foreningen.
 
Bestyrelsen kom med følgende ændringsforslag:
Kun hvis der er tale om gifte/samlevende i min. 2 år.
Begge skal have stået på lejekontrakten i min. 2 år.
Der skal foreligge en enighedserklæring fra begge parter, om at den der ikke får haven, må få en have hvor som helst i H/F Amager Strand.
Ingen af parterne kan i de efterfølgende 5 år overdrage haven til andre (slægtninge, nye mænd/koner/samlevere).
Den part der ikke får den eksisterende have, får den øverste plads på ekspektancelisten af dem der ikke måtte komme det følgende år i maj. Er der flere opskrevne, sker det ved lodtrækning. Er der ingen ledige pladser kommer man bagerst på ventelisten.

Forslaget blev debatteret og sat til afstemning. Bestyrelsens ændringsforslag blev vedtaget.

 

 

 

Forslag fra bestyrelsen  om at sætte prisen for fælleshuset op til følgende:
                         550,- kr. for fredag, lørdag eller søndag
                         150,-  kr. for hverdage

Begge priser er inkl. el. og container.
Huset kan lånes gratis til tørvejrssikring ved vejfester, samt til bagravelsesarrangementer for foreningens medlemmer.
Huset kan kun lejes mod forudbetaling (50% refunderes hvis huset ikke benyttes).
Begrundelsen: Alt er blevet dyrere, el. aflæsning fungerer ikke rigtig hvis flere låner huset i samme uge, hertil kommer, at vi gerne vil investere i noget el-varme i for- /efterår.
Forslaget blev sat til afstemning og vedtaget.

 

Forsalg fra bestyrelsen  at der hvert år sker en havelejestigning på kr. 50,00 pr. lejemål til en øget hensættelse på Investeringsfonden.
Begrundelsen: Der kan forventes større udgifter i foreningen ud i fremtiden, f.eks. at vi bliver pålagt kloakering, at toiletbygningerne skal renoveres, reparation af foreningens fælles vand- og el-installationer m.m.. Denne form for opsparing ville være at fortrække, skønt det kun er en dråbe i havet, men dog en begyndelse. Det gør det måske nemmere at skaffe kapital til investeringerne.
 Frede, Sø 17. kom med et ændringsforslag om at beløbet skulle være kr. 100,00 årligt.

 

Der blev stillet en del spørgsmål og forslaget om en havelejestigning hvert år på kr. 100,00

til investeringsfonden, blev vedtaget.

 

Festudvalget og bestyrelsen opfordrede under eventuelt til at flere medlemmer meldte sig ind i festudvalget, således at de mange opgaver kan blive fordelt mellem flere.